IKLAN 7(A) GAJI HARI-PENASIHAT UNDANG-UNDANG
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi setiap jawatan.

IKLAN JAWATAN KOSONG BAB 7(A)- GAJI HARI

KELUARAN HARI RABU, 03HB FEBRUARI 2016

TARIKH TUTUP PADA 17HB FEBRUARI 2016

SYARAT-SYARAT AM:

A) PEMOHON terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

B) Pemohon mempunyai pengetahuan kerasmian agama Islam, adat istiadat, kebudayaan, perkembangan sosial, ekonomi dan politik Negara Brunei Darussalam.


C) Bersedia untuk bertugas bila-bila masa di luar waktu bekerja biasa atau bekerja secara bergilir-gilir
(shift) atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas di mana-mana daerah di negara ini.


     
PERATURAN 7(A)-GAJI HARI
  
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.
1.PENASIHAT UNDANG-UNDANG
Pejabat Peguam Negara
Jabatan Perdana Menteri
 B.2 EB.3 (Bahagian II)
 

KEKOSONGAN= 5
PENASIHAT UNDANG_UNDANG.pdf